គ្រឿងចក្រ Power Machines

គ្រឿងចក្រ Power Machines

Welcome To គ្រឿងចក្រ Power Machines Channel:
* ឆានែលយូធូបយើងខ្ញុំបង្កើតឡើងសំរាប់ជួយផ្សប់ផ្សាយលើកដង្កើន
លើវិស័យរគ្រឿងចក្រ កំម្លាំងម៉ាសុីននីមួយៗ និង ការអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងៗ នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។
#ហាមយកវីឌីអូទៅផុសបន្តដោយគ្មានការអនុញ្ញាត

* KZhead channel is set up to help promote broadcasting
On the development of machinery in Cambodia.
#Do not submit videos without permission

Enjoy My Custom videos:

* Best Footage Videos.
* Unique Video Content.
* HD Videos.
* New Information \u0026 Fun.
* Continuous Update.
* No TV Capture.
* No Spamming Channel \u0026 Content.
* No Creative Commons Videos Mixing.
* No Compilation Videos Mixing.
* No Mass Auto Upload.

Thank you everyone for watching my videos on KZhead channel


Thanks,
You Have A Nice Day!
From គ្រឿងចក្រ Power Machines

Бейне
KZhead